Privacyverklaring

IG+ respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites en diensten. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld zoals vereist vanuit de geldende privacy wetgeving (AVG). In deze verklaring wordt uiteengezet hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die respectievelijk worden verkregen via de algemene website en de portal waar gegevensuitwisseling plaatsvindt.

In onderstaand overzicht is te zien welke data we verzamelen, voor welk doel en hoe lang we het bewaren.
– Doel: verzoek om informatie
– Persoonsgegevens: e-mailadres, voor- en achternaam, naam organisatie, telefoonnummer
– Beschrijving doel: de mogelijkheid om contact op te nemen naar aanleiding van de verzochte informatie en het eventueel toezenden van brochures. Cookies worden niet geplaatst. 
– Bewaartermijn: 5 jaar of bij opzegging

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die wij van u hebben. Indien de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Indien u gebruiker bent en toegang heeft tot de portal, dan kunt u ook uw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig zelf aanpassen op uw eigen persoonlijke pagina.

Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens kan ten allen tijde worden ingetrokken, echter niet met terugwerkende kracht. Dergelijke verzoeken tot inzage, correctie of (gedeeltelijk) wissen van uw gegevens kunt u per e-mail richten aan info@igplus.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, opvolging geven aan het verzoek om informatie te verbeteren, aan te vullen, of te wissen.

Verder wijzen u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, zie deze pagina.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op de website https://igplus.nl. Wij adviseren dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.
Als u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, kunt u een mail sturen naar info@igplus.nl.