Klanten

Zorgaanbieders

Visie

IG+ werkt voor zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn, in de cure en care: zowel voor organisaties en samenwerkings- of ketenpartners als brancheorganisaties van zorgaanbieders. Deze partijen staan vaak onder druk door politieke besluitvorming, gewijzigde marktverhoudingen of beperkte marktmacht. Wij kunnen helpen met strategievorming of fusievoornemens, met het weer snel op orde te krijgen van de financiën, informatievoorziening of bedrijfsvoering en met advisering en ondersteuning bij contractering.

Leveranciers

Visie

Leveranciers op het gebied van genees- en hulpmiddelen kunnen zitten met vragen met betrekking tot marktintroductie, herpositionering of uit patent lopen. Oplossingen kunnen worden gevonden in bijvoorbeeld serviceprogramma’s of prijsarrangementen.

Zorgvragers

Visie

Zorgverzekeraars hebben maar weinig mogelijkheden om hun verzekerden te sturen naar zorgaanbieders met wie zij gunstige afspraken hebben gemaakt. Hun machtspositie is veel zwakker dan hun soms grote marktaandelen suggereren. Wij kunnen helpen bij het zoeken en begeleiden van projecten met voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders gemeenschappelijke belangen.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen en werden (voor het eerst) geconfronteerd met beleid, inkoop en controle. Met de kennis en ervaring opgedaan bij zorgverzekeraars kunnen wij gemeenten adviseren over vraagstukken ten aanzien van transformatie, aanbesteding en monitoring.