Focus

Strategie & Implementatie

strategie

Visie

Veel organisaties staan voor grote veranderingen. Bij het vaststellen van een strategie ligt het accent op het adequaat reageren op marktontwikkelingen, maar ook is het belangrijk om rekening te houden met de slagkracht van de organisatie en haar medewerkers. Door de doelen en de noodzakelijke verbeteringen precies vast te stellen, de verantwoordelijkheden op de juiste plaats in de organisatie neer te leggen en aandacht te hebben voor de communicatie, worden de voorwaarden gecreëerd om effectief te sturen naar het gewenste resultaat.

Marktanalyse, financiële doorlichting, stakeholderdialoog, klantsegmentatie of businessplannen met meerjarenbegroting kunnen de strategievorming ondersteunen. IG+ kan zorgaanbieders hierbij helpen, alsmede bij planning, organisatie en implementatie.

Financiering & Informatie

performance-management

Visie

In het verleden was de ziekenhuissector een sector met een laag risicoprofiel. Dit is de laatste tien jaar door de introductie van marktwerking sterk veranderd. Banken zijn terughoudend met financiering van nieuwbouw en reguliere bedrijfsvoering nu zorgverzekeraars minder geneigd zijn tot bevoorschotting. Het matchen van vraag en aanbod is een uitdaging geworden. Ook de eisen ten aanzien van governance en de informatievoorziening zijn sterk veranderd. Door de informatiebehoefte en vervolgens de doelstellingen vast te stellen, kan IG+ met u de gewenste effecten in termen van managementinformatie bepalen, een informatieplan opstellen en het informatiesysteem helpen inrichten waardoor bestuurders en managers in staat zijn goed onderbouwde strategische, operationele en financiële beslissingen te nemen.

Bekostiging & Contractering

contractering

Visie

In 2012 is de DBC-bekostigingssystematiek binnen ziekenhuizen vervangen door DOT-systematiek met zorgproducten en zogenoemde add-ons. Voor ziekenhuizen heeft de introductie van de DOT grote gevolgen gehad, bijvoorbeeld ICT-systemen, AO/IC, planning en controle, onderhandeling en marketing en toezicht en verantwoording. Maar ook voor zorgverzekeraars is de impact groot, onder meer voor zorginkoop en kwaliteitsbeleid, overeenkomsten, declaratieverwerking, controle en informatievoorziening. Soms zeer complexe materie. IG+ heeft ervaring en kennis in huis om zorgaanbieders hierin te adviseren of te ondersteunen.

Innovatie

haalbaarheid

Visie

De zorg is een complex werkveld, waarbij zorgaanbieders met veel, verschillende soorten dienstverlening in een omgeving werken die vaak dynamisch genoemd wordt, maar vooral ook onzeker is door wijzigingen in wet- en regelgeving en met name wijziging van bekostigingssystematiek. Zorgprofessionals lopen met hun mooie ideeën vaak op tegen de bureaucratie en weten niet hoe ze de financiering en bekostiging moeten regelen. Door vanaf het begin te focussen op deze aspecten is vroegtijdig duidelijk of een idee of innovatie haalbaar is.